hola.
compro black & white 2 pc.
espero ofertas.
saludos